EIBI på BanyanCenter

Vad är EIBI?

EIBI står för Early Intensive Behavior Intervention och innebär ett strukturerat sätt att arbeta med barn som har en autismspektrumdiagnos och är baserat på tillämpad beteendeanalys (TBA). EIBI utvecklades i USA, av professor O. Ivar Lovaas på UCLA under 1980-talet. Arbetssättet har sedan utvecklats och förfinats genom åren och erbjuds idag på många håll i världen. EIBI är den enda behandlingsmetod för barn med autismpektrumdiagnos som har relativt gott forskningsstöd.

För att betraktas som EIBI ska träningen påbörjas före skolåldern, innehålla minst 20 timmars träning per vecka och pågå i minst två år. Insatserna innebär att barnen får träning i alla färdigheter som barn normalt lär sig under sina första levnadsår och att träningen utförs av viktiga personer i barnets nätverk. Träningen kan bedrivas både i väl strukturerade situationer, till exempel vid ett litet bord i ett särskilt rum, eller i naturliga situationer tillsammans med andra barn och vuxna, beroende på barnets svårigheter och vad det är som tränas.

Träningen innebär ett samarbete mellan BanyanCenter, barnets förskola och barnets föräldrar. Barnets dagliga träning sker i den vanliga förskolemiljön och i hemmet och utförs av personal på förskolan, barnets föräldrar och andra för barnet viktiga personer. Den rekommenderade träningstiden är 30-40 timmar/vecka. BanyanCenters erfarna handledare träffar teamet tillsammans med barnet regelbundet, i början nästan varje vecka och så småningom mer sällan, för att gå igenom och följa upp träningen, samt för att lägga upp det fortsatta programmet. Handledningen är praktiskt inriktad vilket innebär att handledaren visar hur olika övningar går till och deltagarna i teamet får träna under direkthandledning. All träning dokumenteras och framstegen utvärderas kontinuerligt. Färdigheter som tränas är t ex, att lära sig att lära, imitation, språk/kommunikation, lek, sociala färdigheter och vardagsfärdigheter.

Från och med 1 november 2014 erbjuds barn i Stockholms län EIBI på BanyanCenter på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Länk till intressant artikel i New York Times

Vad är BanyanCenter?

BanyanCenter är en specialistverksamhet som är en del av Psykologpartners Pedagogik & Utveckling. Psykologpartners är ett medarbetarägt företag med ca 100 anställda som finns på flera platser i Sverige. BanyanCenters uppdrag är att erbjuda EIBI till barn i förskoleåldern med autismspektrumdiagnos som är bosatta i Stockholms län. Insatsen finansieras av Stockholms läns landsting och är kostnadsfri för familjen. BanyanCenters handledare har alla olika grundutbildning (psykolog, specialpedagog, arbetsterapeut och logoped). Det gemensamma är att alla har vidareutbildning i och erfarenhet av tillämpad beteendeanalys och EIBI. BanyanCenter samarbetar med professor Svein Eikeseth på högskolan i Oslo och Akershus. Svein Eikeseth är program- och kvalitetsansvarig för de insatser som BanyanCenter ger till barn med autismspektrumdiagnos.

 

Vad innebär EIBI för familjen?

Som förälder till ett barn med autismspektrumdiagnos som ingår i ett EIBI-program har man, förutom sin föräldraroll, också en viktig roll i barnets träning. Som förälder åtar man sig att utföra minst 5 timmars träning i veckan. Det önskvärda är att alla de personer som har en aktiv del i barnets vardag också är delaktiga i barnets träning. Barnets naturliga miljö bör kunna anpassas utifrån barnets inlärningsbehov vilket till exempel kan innebära att man behöver ett litet bord och små stolar där man kan sitta och träna, förvaringsutrymmen för träningsmaterial eller möjlighet att ställa upp leksaker och annat som barnet tycker om på vägghyllor för att uppmuntra till kommunikation. Man behöver också kunna avsätta tid tillsammans med barnet utan att samtidigt behöva dela uppmärksamheten med syskon eller andra personer.

Som förälder förbinder man sig att avsätta tid för teammöten, som under första året hålls tre gånger i månaden och därefter varannan vecka, då det är där barnet träning planeras och följs upp. Man behöver också kunna vara med på de utbildningar som anordnas för teamet, framför allt vid behandlingens uppstart.  Periodvis kan man också behöva ägna ännu mer tid åt barnets träning, till exempel om det blir aktuellt att träna barnet att vara utan blöja. Vi rekommenderar också att man deltar i de föräldraseminarier som anordnas ett par gånger per termin då det är där man har möjlighet att träffa andra föräldrar i liknande situation.

 

Vad innebär EIBI för förskolan?

Att ha ett barn med autismspektrumdiagnos i en vanlig förskolegrupp innebär i många fall en utmaning för personalen. Ett syfte med EIBI är att personalen ska få verktyg att inkludera barnet med autismspektrumdiagnos i barngruppen på barnets egna villkor. Samtidigt innebär deltagandet i ett EIBI-program också ett åtagande från förskolans sida. Man behöver kunna skapa förutsättningar för att barnet ska få överenskommen mängd träning av tillräckligt god kvalitet. Rekommenderad mängd total träningstid är 30-40 timmar i veckan, men minimum är 20 timmar, varav föräldrarna ansvarar för minst 5 timmar. Förskolan måste alltså kunna åta sig minst 15 timmars träning i veckan utslaget per helår, vilket innebär att barnet i de flesta fall behöver ha en egen resursperson. Förskolan behöver också ha rutiner för att säkerställa att barnet får träning även om huvudtränaren är sjuk eller ledig. Det kan innebära att det finns en ”back-up-tränare” eller att träningen redan från början delas mellan två personer. Barnets tränare ska delta i de utbildningar som krävs för att kunna genomföra träningen samt i de regelbundna teammöten, i början tre gånger i månaden. Förskolan åtar sig också att se till att barnets tränare deltar på minst en tränarworkshop varje termin. Tränaren ska också dokumentera sin del av träningen och samtidigt hålla sig uppdaterad när det gäller övrig dokumentation av barnets träning.

På förskolan behöver det finnas utrymme där enskild träning kan bedrivas liksom förutsättningar för träning i barngrupp och samspel med andra barn. Förskola och föräldrar ansvarar gemensamt för att det finns träningsmaterial, vilket i de flesta fall innebär vanliga leksaker och spel som redan finns på de flesta förskolor, men även ibland tillverkning av bilder eller annat material. Det är viktigt att barnet med autismspektrumdiagnos och dennes tränare fortsätter att vara en del av barngruppen respektive personalgruppen varför all personal behöver vara införstådda med barnets träning, både vad gäller form och innehåll.

 

Vad gör BanyanCenter?

Varje team får en erfaren handledare från BanyanCenter som ansvarar för att planera och utveckla barnets träningsprogram, liksom att utbilda och handleda teamets medlemmar, dvs föräldrar och tränare från förskolan.

Handledaren planerar uppstarten och ser till att teammedlemmar får grundläggande kunskaper i den underliggande teorin och gradvis utvecklar tillräckligt goda tränarfärdigheter för att barnet ska få träning av tillfredsställande kvalitet. Handledaren planerar och leder teammötena och hjälper alla medlemmar att delta aktivt. Handledaren ansvarar också för att bedöma att barnets tränare på förskolan utvecklar tillräckligt goda tränarfärdigheter. Handledare ska tillsammans med barnets föräldrar varje termin utforma en vårdplan som ligger till grund för barnets träningsprogram. Handledaren ska med vårdplanen som grund utforma, lära ut och följa upp träningsprogram, och enskilda övningar anpassade till barnets nivå och aktuella behov.

Handledaren tillhandahåller övningsbeskrivningar, dokumentationsmaterial samt exempel på träningsmaterial anpassade till teamets behov och kunskapsnivå. Handledaren skriver dessutom minnesanteckningar efter varje teammöte.

Handledaren kan också vara behjälplig i kontakt med andra aktörer, så som LSS-handläggare, habiliteringen, skolan och liknande.

BanyanCenter erbjuder därutöver utbildningstillfällen för både tränare och föräldrar inom olika områden, till exempel kommunikation, toaletträning, lek, samt två föräldra- respektive tränarseminarier per termin.

 

Hur kommer man igång?

Barn som är utredda och har fått en autismspektrumdiagnos och som är bosatta i Stockholms län har rätt till insatser från BanyanCenter. Remiss krävs inte, utan man kan som förälder själv ta kontakt och anmäla intresse. Första kontakten är oftast med BanyanCenters administratör som tar de viktigaste personuppgifterna och placerar barnet i kö. Därefter kontaktas familjen av behandlare från BanyanCenter för att få information om vad EIBI innebär, antingen per telefon (innan 1 november) eller vid personligt möte (efter 1 november). Informationen kan ges enskilt eller i grupp. Innan insats kan påbörja behöver också förskolan få information om vad EIBI innebär och säga ja till att delta. Barnen kommer att startas upp i den ordning som föräldrar och förskola gemensamt säger ja till att delta samt att grundläggande förutsättningar i form av resursperson på förskolan finns.

När föräldrar och förskola bestämt sig för att de vill ha insatsen tilldelas de en handledare som ansvarar för den fortsatta planeringen och uppstartsperioden kan börja. Innan uppstart får föräldrar fylla i ett antal bedömningsinstrument, handledaren gör observation av barnet (hemma eller på förskolan), och handledaren utformar tillsammans med föräldrarna en vårdplan.

Första egentliga insatsen till teamet är en utbildningsworkshop där teamets medlemmar får lära sig grunderna i TBA och hur träningen bedrivs. Efter denna workshop mjukstartas träningen med samspelsinriktade övningar som följs upp nästa gång teamet träffas som blir det första teammötet. Några veckor efter den första workshoppen hålls en andra workshop med fokus på träning och tränarfärdigheter. Efter denna workshop kompletteras de samspelsfokuserade övningarna med mer färdighetsinriktade övningar. I början är det viktigt att fokusera på att träningen ska bli en positiv upplevelse för barnet samtidigt som teamets medlemmar måste få utveckla sin tränarfärdigheter och lära sig hantverket som EIBI-träning innebär.

Efter workshop 2 går teamets arbete in i de rutiner som kommer att gälla resten av barnets EIBI-period. Teammöten tre gånger i månaden första året och därefter varannan vecka, uppföljning av vårdplan och utformande av ny vårdplan varje termin.

Läs mer om Psykologpartners affärsområden