Handledning

lovstrukturbeskuren

Handledning syftar till att hjälpa en personalgrupp, och i vissa fall även anhöriga, att utveckla förhållningssätt, metoder och tekniker för att skapa förutsättningar för personer i verksamheten att utvecklas på bästa sätt och få så god livskvalitet som möjligt. Vi kan erbjuda handledning riktat till olika typer av verksamheter som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med särskilda behov och/eller beteendeproblem. Ofta skiljer man mellan metod-/ärendehandledning och process-/personalhandledning.

 

Metod-/ärendehandledning

Handledningen kan bland annat syfta till att, med funktionell analys som grund, hjälpa personal att utveckla förhållningssätt som ökar sannolikheten för adaptiva beteenden samt minskar förekomsten av problembeteenden hos personer i verksamheten. Handledning kan också syfta till att öka kunskaperna om beteendeanalytiskt baserade inlärningsstrategier och färdigheter i att praktiskt omsätta dessa i verksamheten. Oftast handlar det inte om enbart det ena eller det andra men tyngdpunkten kan vara lite olika beroende på personalens behov och verksamhetens inriktning.

Pedagogik & Utveckling erbjuder både ”direkthandledning”, då man arbetar direkt med klienten/eleven i rummet och lär ut olika förhållningssätt och tekniker, och mer traditionell handledning i samtalsform, då gruppen beskriver och handledaren hjälper gruppen att analysera och utforma beteendestödstekniker. I vissa fall kan det vara en flytande gräns mellan direkthandledning och individuella insatser, om handledningen rör en enskild klient. Vid handledning är det alltid de som tar emot handledningen som har pedagogiskt eller behandlingsansvar.

Vi erbjuder även handledning till föräldrar kring förhållningssätt och strategier för hur man kan minska konflikter och öka positiv samvaro med sitt barn.

 

Process-/personalhandledning

Handledning kan också ha som syfte att öka en personalgrupps inbördes fungerande och förmåga att samarbeta. Det kan handla om att öka medvetenheten om de egna reaktionerna och egna beteenden i förhållande till kollegorna och till klienterna/eleverna. En viktig aspekt i processhandledning kan vara att arbeta med värderad riktning, dvs vad man som arbetsgrupp vill stå för och hur man vill vara som medarbetare i organisationen i förhållande till kollegor och klienter.

I de flesta fall rekommenderar vi att en handledningsinsats inleds med någon form av utbildning i inlärningsteorins grunder, då det vanligtvis ökar deltagarnas möjlighet att tillgodogöra sig handledningen på ett bra sätt.

Läs mer om Psykologpartners affärsområden