Individuella insatser

shutterstock_135155906

Individuella insatser riktade till personer med olika former av psykologiska svårigheter, inlärningssvårigheter eller problemskapande beteenden kan ske både i en direkt kontakt med klienten själv och/eller via anhöriga eller andra för klienten viktiga personer. Individuella insatser kan vara av både pedagogisk och behandlande art.

 

Exempel på svårigheter som kan kräva behandling och/eller färdighetsträning är aggressiva beteenden, självskadande beteenden, tvång, överdrivna rädslor, depression, sociala färdighetsbrister samt kommunikationssvårigheter. Det kan också handla om individuellt upplagda träningsprogram inom olika färdighetsområden (t ex kommunikationsträning, socialt samspel, toaträning). Individuella insatser kan rikta sig till mer än en person, som t ex parterapi eller föräldraträning.

För barn, ungdomar och vuxna med stora inlärningssvårigheter, t ex i form av autismspektrumstörning eller utvecklingsstörning, baseras Pedagogik & Utvecklings individuella insatser huvudsakligen på tillämpad beteendeanalys och positivt beteendestöd, i många fall via personens nätverk. För personer som själva kan medverka i sin behandling är kognitiv beteendeterapi det vanligaste alternativet. I många fall kan insatser till individen själv och till personens nätverk kombineras.

 

BanyanCenter

BanyanCenter arbetar med tidiga intensiva beteende-inriktade insatser riktade till barn med autism, sk EIBI/IBT. För barn i Stockholms län har dessa insatser finansierats av Stockholms läns landsting.

Läs mer

 

 

 

 

Läs mer om Psykologpartners affärsområden