Kognitiv beteendeterapi

Celler2

KBT är en vetenskapligt beprövad psykologisk behandling som grundar sig på forskning och teoribildning från inlärningspsykologi, socialpsykologi och kognitiv psykologi.

 

I nuläget finns behandlingsmetoder utvecklade och testade för ett stort antal problemområden, och enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) är KBT den effektivaste metoden för behandling av ångest- och depressionsproblematik. I en KBT-behandling ligger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Utmärkande för KBT är bland annat:

  • Strukturerat och målinriktat arbetssätt.
  • Aktiv behandlare.
  • Betoning på samarbete mellan behandlare och klient och en bra behandlingsallians.
  • Fokusering på individens nuvarande situation.
  • Vetenskaplig utvärdering av metoderna i kontrollerade studier.
  • Förändring av metoder i takt med nya forskningsrön.
  • Användning av hemuppgifter som klienten utför i sin naturliga miljö.
  • Pedagogisk inriktning för att ge klienten egen kontroll över sitt liv.

Hos Psykologpartners och Pedagogik & Utveckling ligger fokus på beteendeförändringar och att öka graden av handlingsfrihet i våra klienters liv. Nyare inriktningar inom beteendeterapin, s.k. tredje vågens beteendeterapi, tar större hänsyn till detta och har därför en central roll i vårt behandlingsarbete. En skillnad mot traditionell KBT är att mer fokus ligger på språkets funktion i våra liv samt att begrepp som acceptans, medveten närvaro och värderad riktning har en naturlig del i behandlingen.

 

Så går en behandling till

En KBT-behandling börjar alltid med en analys av samspelet mellan individen och dess omgivning, en s.k. beteendeanalys. Där kartläggs individens tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och beteenden. Behandlingen utgår sedan från denna individuella analys och inriktar sig mot de områden av klientens liv där störst motivation till förändring finns.

Vid ångestproblematik är det vanligast att man arbetar med någon form av exponering med responsprevention, d.v.s. att klienten gradvis närmar sig den ångestframkallande tanken, känslan, kroppsliga upplevelsen eller situationen, utan att försöka skydda sig med hjälp av säkerhetsbeteenden. Exponering har visat sig vara mycket effektivt vid behandling av ångestrelaterade problem, särskilt för klienter med panikångest, tvång och olika former av fobier.

Vid depressionsproblematik brukar beteendeaktivering användas. Denna behandlingsmetod fokuserar på vad klienten gör i sin vardag. Förenklat kan sägas att behandlingen syftar till att minska andelen beteenden som handlar om att bli av med obehag på kort sikt, samt att öka antalet beteenden med långsiktigt positiva konsekvenser.

Färdighetsträning, värderingsarbete, övningar i medveten närvaro och teckenekonomi är andra exempel på vanliga arbetsmetoder inom KBT.

 

Efter en behandling

KBT-behandlingar är tidsmässigt korta. I slutet av en behandling utformas ett vidmakthållandeprogram ihop med behandlaren, där de viktigaste delarna av behandlingen lyfts fram för att klienten ska kunna arbeta vidare på egen hand. Ett sätt att se på våra behandlingar är att vi lär klienten hjälpa sig själv att kunna leva ett liv efter sina värderingar och i mindre utsträckning styras av att bli av med ångest och obehag.

Läs mer om Psykologpartners affärsområden