Positivt beteendestöd – PBS

gras

Under 1980- och 1990-talen utvecklades en riktning inom TBA som kommit att kallas för positivt beteendestöd (PBS). PBS är en del av TBA som utvecklats starkt inom ett område där behovet av etiska riktlinjer och en tydlig fokus på livskvalitetshöjande insatser varit extra betydelsefullt, nämligen när det gäller personer med svåra funktionshinder. PBS bygger på inlärningsteoretiska principer och tillämpad beteendeanalys och syftar till att i första hand öka en individs livskvalitet och i andra hand minska förekomsten av problembeteenden. PBS definieras av fyra kärnvärden:

 

Grunden är tillämpad beteendeanalys

PBS betonar (a) behovet av en funktionell kartläggning som grund för interventioner som syftar till en bättre matchning mellan klientens behov och karaktäristika och miljön runt om kring, (b) minskning av problembeteenden genom förändringar i miljön, (c) inlärning av nya adaptiva färdigheter, framför allt av beteenden som kan fylla samma funktion som klientens problembeteenden och (d) organiserande av konsekvenser som ökar sannolikheten för adaptiva beteenden och minskar sannolikheten för problembeteenden i framtiden.

 

Praktiskt genomförbara interventioner

PBS fokuserar på interventioner som är praktiskt genomförbara i klientens naturliga miljö av de personer som finns nära henne i vardagen, så som föräldrar, lärare, boendepersonal och andra stödpersoner utan specifik utbildning i tillämpad beteendeanalys. PBS betonar också behovet av förändringar som berör individens hela livsrum och sträcker sig över alla aktiviteter, platser, tidpunkter och sociala sammanhang.

 

Livskvalitetsmål

Syftet med alla interventioner är att öka livskvaliteten på kort och på lång sikt för klienten och för människor i hennes närhet. Beteendestöd baserat på detta synsätt har därför alltid ett livstidsperspektiv. Interventioner måste syfta till beteendeförändringar som är generaliserbara över tid, plats, person och aktivitet, som är socialt valida, dvs acceptabla för individen själv och för omgivningen, och producerar förändring som är hållbar över tid. PBS-interventioner får aldrig enbart syfta till att minska problembeteenden utan måste alltid ha som huvudfokus att utveckla klientens egna förmågor och skapa en miljö som ger stöd i denna utveckling. Det är klientens livskvalitet som avgör om interventionerna kan anses ha haft framgång eller inte.

 

Organisatoriska förutsättningar

Positivt beteendestöd kan inte genomföras utan en tillräckligt god förankring på alla nivåer i organisationer som påverkar individens liv. En viktig variabel i synen på beteendeförändring som PBS bidragit med är betoningen på beteendets sociologi vilket lyfter fram vikten av att synen på beteendeförändringar genom evidensbaserade interventioner och med klientens och omgivningens livskvalitet i fokus måste genomsyra hela organisationen på alla nivåer. Beslut fattade av administratörer och personer i ledande ställning är av lika stor, och ibland större, betydelse för klientens beteendestöd som beslut fattade av de personer som befinner sig i hennes omedelbara närhet. Beteendestöd blir något utöver rena manipulationer av omedelbara miljövariabler som också inbegriper boendemiljön i stort, schemaläggning av personal, kulturella förväntningar på funktionshindrade, budget och ledningsfrågor mm.

Läs mer om Psykologpartners affärsområden