Beteendestöd i skolan

skola beskuren

Skolan är en komplex miljö. För lärare och andra i skolan är det inte alltid lätt att både hantera skolans undervisnings-uppdrag och att stötta eleverna i deras utveckling och sociala samspel.

 

Beteendestöd i skolan

Beteendestöd i skolan syftar till att skapa en skolmiljö som främjar lärande och inkludering för alla elever. Insatserna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att man tillsammans försöker förstå elevernas olika beteenden, varför de förekommer och gemensamt provar olika strategier för att hjälpa eleverna att utveckla mer adaptiva färdigheter. Problem i skolan kan handla om hot, våld och konflikter, mobbning och utanförskap, bristande motivation och hög frånvaro eller bristande ledarskap i klassrummet eller svårigheter att skapa ordning och studiero för eleverna.

Vi som arbetar inom Psykologpartners pedagogik & utveckling har lång erfarenhet av att arbeta inom skolan både med normalutvecklade elever och med elever i behov av särskilt stöd. Vi erbjuder både utbildning, handledning, organisations- och implementeringsstöd liksom insatser kring enskilda elever. Vi arbetar huvudsakligen med de vuxna i skolan och mer sällan direkt med eleverna.

Oavsett om ni arbetar inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan ni kontakta oss.

Läs mer om Beteendestöd i skolan här

 

Skolövergripande beteendestöd – SWPBS

Bästa sättet att arbeta med olika typer av problembeteenden eller problemsituationer i skolan är att hantera de innan de uppstår, det vill säga att arbeta förebyggande. Skolövergripande beteendestöd, School Wide Positive Behavior Support (SWPBS), är ett evidensbaserat förhållningssätt som syftar till att hjälpa skolor att minska förekomsten av problemskapande beteenden, öka de akademiska resultaten, samt skapa förutsättningar för ordning och studiero både i och utanför klassrummen. Insatsen fokuserar på elevernas beteenden, men är tänkt att vara en genomgripande insats som inbegriper alla, både barn och vuxna, som finns på skolan.

Läs mer om Skolövergripande beteendestöd – SWPBS här

 

Individuella bedömningar

Beteendestöd i skolan handlar i huvudsak om att förstå en elevs svårigheter utifrån hur dennes samspel med miljön ser ut. Genom att analysera och förändra omständigheter i miljön, inklusive de vuxnas beteenden, kan vi ofta påverka elevens beteenden och utveckling i önskad riktning. Ibland kan det dock även finnas skäl att, som ett komplement, också göra en bedömning av den enskilde elevens förmågor och svårigheter inom olika områden. Vi har möjlighet att erbjuda bedömningar av psykolog, specialpedagog och arbetsterapeut och logoped.

Läs mer om Psykologpartners affärsområden