Vår kompetens

framsida banner

Pedagogik & Utveckling arbetar med evidensbaserade förhållningssätt och metoder som alla har sin grund i inlärningsteori. Inlärningsteori är ett forskningsbaserat sätt att se på människors inlärning och utveckling. Tillämpad beteendeanalys – TBA och kognitiv beteendeterapi – KBT är exempel på hur man utvecklat praktiska tillämpningsområden utifrån inlärningsteori.

 

Positivt beteendestöd – PBS

Under 1980- och 1990-talen utvecklades en riktning inom TBA som kommit att kallas för positivt beteendestöd (PBS). PBS är en del av TBA som utvecklats starkt inom ett område där behovet av etiska riktlinjer och en tydlig fokus på livskvalitetshöjande insatser varit extra betydelsefullt, nämligen när det gäller personer med svåra funktionshinder. PBS bygger på inlärningsteoretiska principer och tillämpad beteendeanalys och syftar till att i första hand öka en individs livskvalitet och i andra hand minska förekomsten av problembeteenden. PBS definieras av fyra kärnvärden. Läs mer

 

Tillämpad beteendeanalys – TBA

Tillämpad beteendeanalys (TBA) är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man studerar beteenden ur ett vetenskapligt perspektiv. TBA innebär att man metodiskt analyserar beteenden för att förstå varför de förekommer och vad de fyller för funktion. Ett grundantagande i TBA är att alla beteenden sker i samspel med miljön, och att man genom att förändra miljön, kan förändra beteenden. Med informationen som analysen ger, hjälper man individer att utveckla en nödvändig och användbar beteenderepertoar. Läs mer

 

Kognitiv beteendeterapi (KBT) och beteendeterapeutisk behandling

En KBT-behandling börjar alltid med en kartläggning av klientens problemområde. Därefter inleds en behandling med tonvikt på samspelet mellan individen och omgivningen. Här och nu. Hos Psykologpartners ligger fokus på beteendeförändringar och att öka handlingsfriheten i livet. Vi genomför behandling och bedömning för de flesta psykologiska och psykiatriska tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Behandlingen kan ske individuellt, i grupp, i familj eller med par. Läs mer

 

Tidiga intensiva beteendeinterventioner – EIBI

Tidiga intensiva beteendeinterventioner (Early intensive Behavior Intervention) innebär ett strukturerat sätt att arbeta med barn som har en autismspektrumdiagnos och är baserat på tillämpad beteendeanalys. För att betraktas som EIBI ska träningen påbörjas före skolåldern, innehålla minst 30 timmars träning per vecka och pågå i minst två år. Insatserna innebär att barnen får träning i alla färdigheter som barn normalt lär sig under sina första levnadsår och att träningen utförs av viktiga personer i barnets nätverk. Läs mer

Läs mer om Psykologpartners affärsområden