Om oss

gras

Pedagogik & Utveckling är en specialistverksamhet inom Psykologpartners som vänder sig till personer med olika former av funktionshinder och/eller beteendeproblem oavsett ålder eller diagnos. Vi vänder oss både till individen själv och till dennes nätverk liksom till verksamheter som riktar sig till dessa personer. Vi erbjuder insatser baserade på tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS) i form av behandling, handledning och utbildning. Vi arbetar med metoder och förhållningssätt som har stöd i mångårig forskning. Vi vill också bidra till forskning och metodutveckling.

 

Våra värderingar

Alla människor har rätt att lära utifrån sina individuella förutsättningar.

Alla människor, oavsett funktionshinder och utvecklingsnivå har rätt till en miljö som ger optimala förutsättningar för inlärning.

Omvårdnad får inte utesluta inlärning oavsett hur svårt funktionshinder en individ har.

Grundläggande inlärningsprinciper gäller för alla människor oavsett funktions- och utvecklingsnivå.

Varje människa har rätt till individuell anpassning av sin miljö. Vi ska alltid sträva efter att göra anpassningar som inte är större än vad individen behöver och som inte utgår från hans/hennes diagnos utan grundar sig på varje enskild individs behov och förutsättningar.

Alla människor har rätt till så goda förutsättningar för ett självständigt liv som möjligt och bästa möjliga livskvalitet på kort och på lång sikt. Därför ska vi alltid lära ut funktionella färdigheter anpassade till individens utvecklingsnivå.

Inlärningsstrategier och behandlingsmetoder som används ska i möjligaste mån baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Alla människor har rätt till inlärning och behandling, vars metoder och innehåll följer den specifika individens utveckling och förändras i takt med denna. Äldre individer behöver lära sig andra saker och på ett annat sätt än yngre.

Minskning av beteendeproblem är i många fall en förutsättning för att kunna arbeta med inlärning och ökad livskvalitet. Minskning av beteendeproblem ska göras med hjälp av evidensbaserade metoder.

Personal i olika verksamheter har rätt till utbildning och handledning baserad på forskning och beprövad erfarenhet för att kunna möta brukarnas/elevernas/patienternas behov på ett professionellt sätt och få uppleva kompetens i sitt yrke.

 

Vi vänder oss till:

Habilitering

Skola, särskola, resursskola (f-klass till gymnasiet)

Förskola och fritidshem

Assistansbolag

Boenden/korttidsboenden och daglig verksamhet

HVB-hem

Akut- och utredningshem för barn och ungdom

Privatpersoner/-familjer

Barn- och ungdomspsykiatri

Boende för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar

Skolhälsovård

Socialpsykiatri

Läs mer om Psykologpartners affärsområden