Våra tjänster

lovstrukturbeskuren

Pedagogik & Utvecklings handledare är specialiserade inom områdena Tillämpad beteendeanalys (TBA), Tidiga beteendeinriktade insatser för små barn med autism (EIBI), Positivt beteendestöd (PBS) och Kognitiv beteendeterapi (KBT). Vi erbjuder tjänster i form av behandling, handledning, utbildning och organisationsstöd. Vår målgrupp är personer med olika typer av funktionshinder och/eller problemskapande beteenden, deras anhöriga och verksamheter som riktar sig till dessa personer.

 

Handledning

Handledning syftar till att hjälpa en personalgrupp, och i vissa fall även anhöriga, att utveckla förhållningssätt, metoder och tekniker för att skapa förutsättningar för personer i verksamheten att utvecklas på bästa sätt och få så god livskvalitet som möjligt. Vi kan erbjuda handledning riktat till olika typer av verksamheter som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med särskilda behov och/eller beteendeproblem. Ofta skiljer man mellan metod-/ärendehandledning och process-/personalhandledning. Läs mer

 

Utbildning

Utbildning är ofta en förutsättning för att kunna ha ett professionellt förhållningssätt och att kunna tillgodogöra sig handledning. Pedagogik & Utveckling erbjuder skräddarsydda utbildningar både som en del i ett handledningsuppdrag och fristående utbildningar av olika omfattning. Vi erbjuder bland annat praktiskt inriktade orienteringsutbildningar i TBA och PBS. Därutöver erbjuder vi också föreläsningar/kortare utbildningar eller seminarieserier på olika teman, så som kommunikation eller positiv förstärkning. Läs mer

 

Beteendestöd i skolan

Beteendestöd i skolan syftar till att skapa en skolmiljö som främjar lärande och inkludering för alla elever. Insatserna baseras på tillämpad beteendeanalys och innebär att man tillsammans försöker förstå elevernas olika beteenden, varför de förekommer och gemensamt provar olika strategier för att hjälpa eleverna att utveckla mer adaptiva färdigheter. Läs mer

 

Individuella insatser

Individuella insatser riktade till personer med olika former av psykologiska svårigheter, inlärningssvårigheter eller problemskapande beteenden kan ske både i en direkt kontakt med klienten själv och/eller via anhöriga eller andra för klienten viktiga personer. Individuella insatser kan vara av både pedagogisk behandlande art. Läs mer

 

Implementeringsstöd

För att ett beteendeanalytiskt förhållningssätt ska fungera optimalt krävs kunskaper och förståelse i alla delar av en organisation. Implementeringsstöd kan innebära:

analys av styrning/ledning och verksamhet, såväl på strukturell som på beteendenivå
ledarskaps- och medarbetarutveckling
klargörande av olika roller i organisationen
◊ mål-, visions- och värderingsarbete

 Läs mer

 

 

 

 

Läs mer om Psykologpartners affärsområden