Tillämpad betendeanalys – TBA

Celler2

Tillämpad beteendeanalys (TBA) är ett förhållningssätt baserat på inlärningsteori där man studerar beteenden ur ett vetenskapligt perspektiv. TBA innebär att man metodiskt analyserar beteenden för att förstå varför de förekommer och vad de fyller för funktion.

 

Ett grundantagande i TBA är att alla beteenden sker i samspel med miljön, och att man genom att förändra miljön, kan förändra beteenden. Med informationen som analysen ger, hjälper man individer att utveckla en nödvändig och användbar beteenderepertoar. TBA handlar även om att upprätthålla och öka konstruktiva beteenden som redan finns hos individer eller grupper. TBA-insatser bygger alltid på social validitet. Det innebär att man jobbar mot mål som är önskvärda, socialt relevanta och viktiga för klienten.

TBA kan implementeras på flera olika sätt, såväl på individ- som på gruppnivå. Några av de användningsområden vi arbetar med är; träning av små barn med autism (EIBI), minskning av beteendeproblem, inlärning av nya färdigheter hos personer med eller utan neuropsykiatriska funktionshinder, att hjälpa föräldrar hantera barns beteenden i hemmet och att få organisationer och arbetsplatser att fungera effektivare.

Läs mer om Psykologpartners affärsområden